Visie Hand in Hand tegen racisme vzw

Visie

Racisme is in de eerste plaats een structureel en institutioneel probleem. Mensen met migratie-achtergrond worden bewust - maar veelal onbewust - uitgesloten en krijgen onvoldoende mogelijkheden om ten volle te participeren aan onze samenleving.  Deze uitsluitingsmechanismen zijn een symptoon van een ongezonde maatschappij en werken nefast op belangrijke democratische instituties en processen. Ze bevorderen ook de maatschappelijke en socio-economische ongelijkheid. Op deze manier ondergraven ze de basis voor een gezonde maatschappij voor iedereen.

Racisme uit zich ook in de vorm van islamofobie en in een superioriteitsgevoel ten opzichte van andere culturen en religies. In sommige gevallen is er sprake van regelrechte vijandsbeelden die in stand gehouden worden door het discours van mensen en organisaties bekleed met macht.

 

 Waarden

  • Ons waardenstelsel is gefundeerd op de belangrijkste mensenrechtenverdragen (zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens) en onze grondwet
  • Antiracisme en wederzijds respect tussen mensen van verschillende origine zijn hierbij onze specifieke invalshoek, maar ook respect voor het democratisch gedachtengoed is voor ons een belangrijke waarde.
  • We vinden niet dat “cultuur” en “nationaliteit”  moeten samenvallen.
  • Solidariteit met zwakke groepen is prioritair. Deze solidariteit uit zich ook door emancipatorische processen te ondersteunen. Op sociaal-economisch vlak streven we naar rechtvaardige economische verhoudingen
  • Onze wereld is een geglobaliseerde wereld. Een belangrijk aspect hierbij zijn de onrechtvaardige economische verhoudingen op wereldvlak die een belangrijke motor zijn van de migratie en die de richting ervan bepalen (van platteland naar steden, van Zuid naar Noord of van Oost naar West). De verantwoordelijkheid voor deze ongelijkheid op wereldvlak is voor een groot deel te situeren in het Noorden gezien de huidige en verleden machtsverhoudingen. De migratie naar het Noorden is in zekere zin een spiegel voor deze onrechtvaardige verhoudingen. Het feit dat migratie als een ‘”probleem” wordt ervaren, hangt nauw samen met deze onevenwichtige globalisering.

 

  Sociaal-culturele methodiek

  • Als sociaal-culturele beweging willen we onze doelstellingen realiseren door educatieve, sensibiliserende en maatschappelijk activerende processen.
  • We willen de complexe migratie- en diversiteitsthematiek begrijpbaar maken door creatieve educatieve methodes aangepast aan verschillende publieken en door sensibiliserende campagnes.  We willen tevens tot sociale actie aanzetten door maatschappelijk-activerende acties en campagnes.
  • Het brede publiek zullen we vooral bereiken door intermedaire netwerken te creëren en te mobiliseren. Het gaat zowel om organisaties als mensen (vrijwilligers) uit het middenveld. Met deze intermediairen willen we acties en campagnes voeren om een breder publiek te bereiken. Dat laatste kan een doel op zich zijn (mentaliteitscampagne) maar is ook een middel om het beleid en de samenleving als geheel te beïnvloeden.
  • Door mobiliserende campagnes willen we samen met de intermediairen druk uitoefenen op het beleid.
  • We maken gebruik van de media om deze intermediairen te ondersteunen en het brede publiek te bereiken.