Platform Praktijktesten Nu wijst Antwerps stadsbestuur op wettelijke plicht: Stad moet een gerechtelijk onderzoek starten naar discriminatie op de huurmarkt.

Op 8 december werden de resultaten bekend gemaakt van een academische praktijktest op de Antwerpse huurmarkt. Het onderzoek vond plaats tussen oktober 2019 en oktober 2020. In die periode werden 3.481 academische correspondentietesten , de geschreven variant van praktijktesten, uitgevoerd. De onderzoekers reageerden op bestaande huuradvertenties op Immoweb en Zimmo met telkens twee fictieve kandidaat-huurders: de testpersoon had een kenmerk waartegen gediscrimineerd kon worden, de controlepersoon niet.

De resultaten zijn onrustwekkend: rolstoelgebruikers werden in 36% van de gevallen gediscrimineerd. Bij mannen van niet-Belgische origine was de discriminatiegraad 19 procent, bij vrouwen 15 procent. Het toont nog maar eens aan dat discriminatie op de huurmarkt niet incidenteel gebeurt, maar een structureel probleem is. Dat toont ook het gedrag van de makelaars aan: van de geteste makelaars discrimineert 40%, en 18% van de geteste makelaars discrimineert zelfs consequent. Dat betekent dat je daar als persoon met een migratieachtergrond of als rolstoelgebruiker quasi geen kans hebt om een woning te huren. “Deze makelaars zijn hardleers, en zal je met sensibilisering alleen niet over de streep trekken. Het is hoog tijd dat er ook sancties tegen deze groep komen,” stelt Sarah Scheepers, woordvoerder van Praktijktesten Nu. “De voorgestelde samenwerking tussen het stadsbestuur en de makelaars in de vorm van een ‘verbeterplan’ is ruim onvoldoende. Bij zulke flagrante inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving hebben we strenge handhaving nodig.”

Discrimineren op basis van afkomst en beperking is verboden en vaak zelfs strafbaar. Het platform Praktijktesten Nu vindt dan ook dat de reactie die de stad Antwerpen op 8 december gaf bij monde van Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar nalatig is. In de pers liet Schepen Bachar weten dat hij samen met de makelaars werk zal maken van een verbeterplan met concrete acties doch dat er voorlopig niet sanctionerend zal worden opgetreden. Deze reactie is ruim onvoldoende, niet alleen volgens de onderzoekers die de studie uitvoerden, maar verzaakt ook aan de plicht van het College en de betrokken ambtenaren om het parket onmiddellijk in te lichten.

In het Wetboek Strafvordering staat namelijk: “Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar en, voor de sector van de gezinsbijslag, iedere meewerkende instelling (...) die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd (...)”. (Art. 29/1)

We verwachten dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt en ervoor zorgt dat er een gerechtelijk onderzoek wordt gestart naar deze discriminatie op de Antwerpse huurmarkt,” zegt Sarah Scheepers, woordvoerder van het platform. “Nu de stad op de hoogte is van de bewezen discriminatie, moet men optreden en het parket inschakelen. Het opstellen van een verbeterplan volstaat absoluut niet”. 

Op 14 december hebben we het stadsbestuur dan ook aangeschreven om hen te wijzen op hun wettelijke en maatschappelijke plicht. We verwachten dat hier gehoor aan wordt gegeven.

 

Het is de zoveelste keer dat discriminatie op de huurmarkt objectief wordt aangetoond. Twee jaar geleden deed het platform Praktijktesten Nu trouwens een gelijkaardige test, ook daaruit bleek discriminatie in 40% van de tests. Het valt niet meer te ontkennen dat een grote groep mensen hun grondrecht op wonen structureel ontkent wordt. Daar moet de overheid, ook een lokale, tegen optreden. Het is hoog tijd dat er werk gemaakt wordt van gelijke toegang tot wonen, en een voldoende groot aanbod aan degelijke en betaalbare woningen voor iedereen, zonder onderscheid.

 

Alle info: www.praktijktestennu.be

Actua

#praktijktestennu

Link