#dekoloniseerMijnStad

 
​Situering

 

 • Steeds meer mensen wonen in stedelijke omgevingen en deze steden zijn bij uitstek de plaats waar de diversiteit gestalte krijgt. Dit gaat ook gepaard met conflicten, wat een kenmerk is van elke normale samenleving.
 • Vele steden presenteren zichzelf nog als een homogeen witte christelijke samenleving met referenties naar een heldhaftig verleden waarin westerse superioriteit belangrijk is.
 • Vele steden voeren een cultuurbeleid dat nog uitgaat van een blank cultuurbeleven (een quasi vanzelfsprekende voorkeursbehandeling van de autochtone cultuur, die niet in vraag wordt gesteld)
 • Vele steden voeren een beleid dat onverschillig tot argwanend of zelfs vijandig staat tegenover andere culturen en/of vertonen een (onbewuste) blinde vlek op dit terrein
 • Vele steden voeren geen beleid tegen racisme en discriminatie op gebied van woning, arbeid, onderwijs
 • Mensen met een migratie-achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in adviesraden of andere vormen van participatie van het stedelijk beleid 

algemene doelstellingen

 • We verwijzen naar het campagnekader en de overkoepelende doelstellingen in de inleidende teksten. Deze passen we toe op dit terrein.
 • We streven er naar dat iedere burger zijn plaats vindt in de stad en dat de stedelijke uitingen van westerse superioriteit en relieken uit de kolonisatie een andere presentatie en duiding krijgen.
 • Steden voeren een actieve politiek om alle bevolkingsgroepen en burgers van diverse afkomst te betrekken bij het beleid. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende geschiedenissen van de burgers en wordt gezorgd voor een werkelijk gelijkekansenbeleid waarin uitsluitingsmechanismen worden bestreden.
 • Steden erkennen de historische bijdrage van mensen met een migratieachtergrond aan onze samenleving1 én gaan op zoek naar meerdere perspectieven om de toekomst van de stad uit te bouwen 

campagnedoelstellingen

 • We maken een inventaris van straatnamen én beelden die de kolonisatie en dergelijke verheerlijken én we duiden die correct
 • Namen van straten die verwijzen naar koloniale periode worden in eerste instantie in het openbaar van duiding voorzien en eventueel hernoemd met respect voor de diverse samenstelling van de stad (kan ook een symbolische hernoeming zijn) (wel opletten voor een witwasoperatie, het koloniale verleden niet wegwissen)
 • Monumenten die verwijzen naar westerse superioriteit krijgen een informatieve tekstplaat met duiding over het monument en haar verwijzingen
 • Stadsplan maken voor Stad van de Toekomst, waarin de verschillende perspectieven aanwezig zijn
 • of een periodieke symbolische herbenoeming van het belangrijkste plein van de stad vanuit verschillende perspectieven
 • Promotie voor de stad wordt gevoerd met tekst en beeld die recht doen aan de diverse samenstelling van de stad
 • Het beleid besteedt aandacht aan feesten van alle aanwezige levensbeschouwingen (zie ook deelterrein tradities)
 • De stad voert een actief (actiever) beleid om cultuuruitingen van andere culturen te ondersteunen en te promoten, zonder te vervallen in exotisme of in culturele stereotypen
 • Ngo’s worden bewust gemaakt van hun soms paternalistische invulling van andere culturen. 

Gerelateerde inhoud